top of page
Modern Architecture

Zasady i warunki

STANDARDOWE WARUNKI USŁUGI

TŁO:

 

Niniejszy Regulamin jest standardowymi warunkami świadczenia usług  by Romain Designs Limited, działająca jako Romain Designs, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 11409162, której zarejestrowany adres to:Weatherill House, Nowa Południowa Dzielnica,  23 Whitestone Way, Croydon Londyn, CR0 4WF Zjednoczone Królestwo.

 

1.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Definicje i interpretacje 

1.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3cdecc , chyba że z kontekstu wynika inaczej, poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

 

 

"Dniu roboczym"

oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe w Londynie;

"Dzień kalendarzowy"

oznacza dowolny dzień w roku;

"Kontrakt"

oznacza umowę o świadczenie Usług, jak wyjaśniono w ust. 3;

"Opłata wstępna, zaliczka"

oznacza zaliczkę wypłaconą nam na podstawie podpunktu 5.6;

"Miesiąc"

oznacza miesiąc kalendarzowy;

„Plan płatności”

oznacza harmonogram płatności uzgodniony na piśmie między nami a Tobą;

"Cena £"

oznacza cenę należną za Usługi;

„Usługi”

oznacza zapewnienie dostępu do specjalistycznej platformy szkoleniowej i programu szkoleniowego w celu dostarczenia materiałów potrzebnych do uzyskania Kwalifikacji określonych w Zamówieniu (i potwierdzonych w Potwierdzeniu Zamówienia);

"Specjalna cena"

oznacza cenę oferty specjalnej płatną za Usługi, które możemy od czasu do czasu oferować;

"Zamówienie"

oznacza Twoje zamówienie na Usługi, które jest załączone

"Potwierdzenie zamówienia"

 

 

"Kwalifikacje)"

oznacza naszą akceptację i potwierdzenie Twojego Zamówienia zgodnie z opisem w punkcie 3;

 

oznaczają kwalifikacje Management RQF , które są dostarczane wyłącznie przez nas w branży edukacyjnej;

„My/Nas/Nasz”

oznacza Romain Designs Limited, działającą jako Romain Designs, Spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 11409162, której adres siedziby znajduje sięWeatherill House, Nowa Południowa Dzielnica,  23 Whitestone Way, Croydon Londyn, CR0 4WF Zjednoczone Królestwo.

 

 

1.2       Wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie podobne wyrażenie obejmuje komunikację elektroniczną przesyłaną pocztą elektroniczną lub w inny sposób.

2.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Informacje o nas

2.1      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-5b-136bad_3cfs jako Romain Designs, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 11409162, której adres prowadzenia działalności toWeatherill House, Nowa Południowa Dzielnica,  23 Whitestone Way, Croydon Londyn, CR0 4WF Zjednoczone Królestwo

2.2      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d5_5b_cc7819 numer VAT _decc7819 244190814

2.3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905-5 Przyznawanie, TQUK i Edexcel Pearson

3.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905-5ccf_decc

3.1        Warunki świadczenia Usług i będą stanowić podstawę Umowy między nami a Tobą.  Przed złożeniem Zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.  Jeśli nie masz pewności co do jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, poproś nas o wyjaśnienie.

3.2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d, ale nie zapewniamy sprzedaży, w tym nic literatura, cenniki i inne dokumenty stanowią ofertę umowną zdolną do przyjęcia.  Twoje zamówienie stanowi ofertę umowną, którą możemy, według naszego uznania, zaakceptować.

3.3      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf581905_3 _cfdecc zwrócono formularz rejestracyjny będzie stanowił prawnie wiążącą umowę między nami a tobą  po przyjęciu przez nas zamówienia i potwierdzeniu przez nas otrzymania płatności początkowej, wskazanej w naszym potwierdzeniu zamówienia.  Potwierdzenia zamówienia będą dostarczane na piśmie.

3.4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 następujące informacje są podane lub udostępnione przed zawarciem Umowy między nami a Tobą, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie informacje są już widoczne z kontekstu transakcji:

3.4.1     Główne cechy Usług;

3.4.2       Nasza tożsamość (określona powyżej w Klauzuli 2) i dane kontaktowe (jak określono poniżej w Klauzuli 15);

3.4.3       Łączna Cena za Usługi wraz z podatkami;

3.4.4       Ustalenia dotyczące płatności, wykonania i czasu, w którym (lub w jakim) Usługi;

3.4.5      Nasze zasady rozpatrywania skarg;

4.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Zamówienia

4.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf581905_3ccf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf581905_3ccf5 przez Ciebie będzie podlegać niniejszym Warunkom.

4.2         Rozpoczynamy dostarczanie zamówienia w dowolnym momencie przed zmianą Usługi, kontaktując się z nami.  Wnioski o zmianę Zamówienia należy składać na piśmie.

4.3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf5819-bb_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf5819-bb_3cf58d_zmieniono Twoje zamówienie O każdej zmianie Ceny poinformujemy Cię pisemnie.

4.4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf581905_3cdecc 58 może anulować Twoje zamówienie w ciągu7 dni od złożenia.(Okres możliwości odstąpienia od umowy) Jeśli dokonałeś już jakichkolwiek płatności na rzecz Nas zgodnie z klauzulą 5 (w tym między innymi Płatności początkowej), z zastrzeżeniem klauzuli 5.7, płatność zostanie zwrócona tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe , aw każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od przyjęcia przez nas anulowania.  Jeśli poprosisz o anulowanie swojego Zamówienia, musisz to potwierdzić na piśmie.  Jeśli chcesz anulować swoje Zamówienie na Usługi po Okresie odstąpienia od umowy lub po rozpoczęciu przez nas świadczenia Usług, zapoznaj się z punktem 12.

4.5       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bd5cf5819-bb_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bdbad5cf5819-bb_3cf_decc możesz anulować zamówienie w dowolnym momencie przed rozpoczęciem świadczenia Usług z powodu niedostępności wymaganego personelu lub materiałów lub z powodu wystąpienia zdarzenia pozostającego poza Naszą rozsądną kontrolą.  Jeśli takie anulowanie jest konieczne, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak będzie to możliwe.  Jeżeli dokonali Państwo na rzecz Nas jakichkolwiek płatności zgodnie z punktem 5, w tym Płatności Początkowej, płatność zostanie zwrócona tak szybko, jak będzie to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 Dni kalendarzowych od nas informując Cię o anulowaniu.  Rezygnacja zostanie potwierdzona pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 

5.  Cena i płatność

 

5.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_usługi będzie taki, jak pokazano w naszym cenniku obowiązującym w momencie złożenia zamówienia.  Jeśli cena podana w zamówieniu różni się od naszej aktualnej ceny, poinformujemy Cię o tym po otrzymaniu zamówienia.

5.2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bbad5cf581905-5ccf_de36- Cena, która różni się od Ceny podanej w naszym aktualnym cenniku, Cena Specjalna będzie obowiązywać przez 7 Dni Kalendarzowych lub, jeśli Cena Specjalna jest częścią reklamowanej oferty specjalnej, przez okres wskazany w ogłoszeniu. Zamówienia złożone w tym okresie będą przyjmowane po Cenie Specjalnej, nawet jeśli nie przyjmiemy Zamówienia przed upływem tego okresu

5.3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_5 maja cf w dowolnym czasie, ale zmiany te nie będą miały wpływu na Zamówienia, które już przyjęliśmy.

5,4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d_5 dotyczy ceny zostaną wypłacone zgodnie z Planem Płatności, jeśli wyraziliśmy na to zgodę i jest to określone w Potwierdzeniu Zamówienia.

5,5       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-3194bad_ chyba że podatek VAT nie ma zastosowania). Jeśli stawka podatku VAT ulegnie zmianie między datą zamówienia a datą płatności, dostosujemy stawkę podatku VAT, którą musisz zapłacić.  Zmiany podatku VAT nie będą miały wpływu na Ceny, za które otrzymaliśmy już od Ciebie pełną płatność.

5.6       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 cfde Płatności że pełna Cena zostanie zapłacona z góry, zanim zaczniemy świadczyć Kwalifikację, będziesz musiał zapłacić Początkową Płatność w wysokości 50% całkowitej Ceny za Usługi.  Termin płatności Twojej Płatności Początkowej zostanie podany w Potwierdzeniu Zamówienia.

5.7         Twoja płatność może zostać zwrócona w całości lub w części.   Ewentualna należna kwota zostanie obliczona na podstawie Ceny za Usługi, naszego cennika, ilości pracy (jeśli dotyczy) już podjętej przez nas oraz wszelkich kosztów i/lub wydatków, które poniesione w związku ze świadczeniem Usług na Twoją rzecz.  Proszę zapoznać się z podpunktami 4.4 i 4.5, jeśli Twoje zamówienie zostanie anulowane w okresie odstąpienia od umowy, lub z punktem 12, jeśli usługi zostaną anulowane po rozpoczęciu przez nas świadczenia usług lub po okresie odstąpienia Okres wygasł.

5.8       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d-5_cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d_5 cfde c Ceny będą płatne zgodnie z warunkami Twojego planu płatności  Payment. Jeśli ukończyłeś Kwalifikację zanim wszystkie płatności należne w ramach Twojego Planu Płatności staną się wymagalne, wszystkie zaległe kwoty staną się wymagalne natychmiast po zakończeniu Kwalifikacji.

5.9       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5cf3b-136bad5cf781905__3cfde płatności: przelew elektroniczny natychmiast dostępnych środków na konto , prosimy o kontakt w celu uzyskania danych bankowych.

5.10       Możemy przyjmować płatności od sponsora, np. pracodawcy lub innej organizacji po uprzednim uzgodnieniu z nami. Musisz to z nami zorganizować, zanim zaczniemy świadczyć Usługi. Musisz mieć pisemną zgodę Sponsora na zapłacenie Ceny, zanim przyjmiemy Twoje zamówienie.

5.11       Jeśli sponsor, pracodawca lub inna organizacja płaci cenę w Twoim imieniu zgodnie z klauzulą 5.10 i życzeniami aby otrzymać fakturę od nas, prosimy o kontakt z nami.

5.12    Jeśli nie dokonasz płatności na rzecz Nas w terminie wskazanym w/na Potwierdzeniu Zamówienia i/lub Planie Płatności. Od czasu do czasu możemy naliczyć Ci odsetki od zaległej kwoty w wysokości 4% rocznie powyżej podstawowej stopy pożyczkowej Natwest Group Plc.  Odsetki będą naliczane codziennie od terminu płatności do faktycznej daty zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed, jak i po wydaniu orzeczenia.  Musisz zapłacić wszelkie należne odsetki w przypadku spłaty zaległej kwoty.

5.13       Postanowienia podpunktu 5.12 nie będą miały zastosowania, jeśli niezwłocznie skontaktowałeś się z nami w celu zakwestionowania faktury wiara.  W czasie trwania sporu nie będą naliczane żadne odsetki.

6.  Świadczenie Usług

6.1. branży/branży oraz zgodnie z wszelkimi informacjami dostarczonymi przez Nas na temat Usług io Nas.

6.2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 _ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 Usługi w terminie potwierdzonym w naszym potwierdzeniu zamówienia.

6,3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 dostępne przez okres 12 miesięcy („Okres dostępności”) lub czas trwania kursu. jeśli nie ukończysz Kwalifikacji w tym okresie, przestaniemy udostępniać Ci Usługi i nie będziesz mieć prawa do zwrotu, a wszystkie należne kwoty staną się wymagalne.

6.4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 wysiłek, aby świadczyć Usługi terminowo (i zgodnie z Twoim Zamówieniem).  Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przypadku wystąpienia zdarzenia poza naszą kontrolą.  Proszę zapoznać się z klauzulą 12 dotyczącą zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

6.5       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d- lub działania z Twojej strony w celu świadczenia Usług, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak będzie to możliwe.  

6,6       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3_cf58d_  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_ wymagane od Ciebie na podstawie podpunktu 6.5 jest opóźnione, niekompletne lub w inny sposób nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane w wyniku.  Jeśli wymagana jest od nas dodatkowa praca w celu poprawienia lub zrekompensowania błędu popełnionego w wyniku niekompletnych lub w inny sposób nieprawidłowych informacji lub działań z Twojej strony, możemy obciążyć Cię rozsądną dodatkową kwotą za tę pracę.

6,7       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_ na przykład w przypadku opóźnienia w przesłaniu nam informacji lub podjęciu działań wymaganych zgodnie z podpunktem 6.5, możemy zawiesić Usługi (i poinformujemy Cię o tym zawieszeniu na piśmie).

6,8       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136b3cf7819- przykład, gdy napotkamy problem techniczny, być może będziemy musieli zawiesić Usługi w celu rozwiązania problemu.  O ile problem nie jest nagły i wymaga natychmiastowej uwagi, przed zawieszeniem Usług poinformujemy Cię z wyprzedzeniem na piśmie.

6,9       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d_5cf5 zgodnie z podpunktami 6.7 lub 6.8 nie będziesz musiał za nie płacić w okresie zawieszenia.  Musisz jednak opłacić wszelkie faktury, które już od nas otrzymałeś, w terminie ich płatności.

6.10       Jeśli nie zapłacisz nam za Usługi zgodnie z wymogami klauzuli 5, możemy zawiesić Usługi do czasu zapłaciły wszystkie zaległe należne kwoty.  Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym na piśmie.  Nie ma to wpływu na nasze prawo do naliczenia odsetek zgodnie z podpunktem 5.12.

6.11       Możemy dokonać wszelkich zmian w Usługach, które są niezbędne do zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogi regulacyjne lub akademickie dotyczące jakości lub które nie mają istotnego wpływu na charakter lub jakość Usług, a my powiadomimy Cię o wszelkich takich zmianach. 

7.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Twoje obowiązki

7.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ccbccf781905_3cf58d 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

(a)   upewnij się, że masz poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie wystarczający do pełnego uczestnictwa i korzystania z Usług oraz wybranej Kwalifikacji; _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

(b)   zachowywać się w sposób profesjonalny i uprzejmy oraz powstrzymywać się od powodowania urazy lub uciążliwości dla nas, naszego personelu lub innych uczniów; 

(c)    przestrzegaj ścisłej poufności i nie udostępniaj ani nie udostępniaj danych logowania ani treści Usług żadnej innej osobie;_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

(d)   uczestniczyć we wszystkich wcześniej zarezerwowanych spotkaniach oceniających Zgadzamy się świadczyć w ramach Usług i potwierdzamy, że w przypadku niestawienia się na nie będą miały zastosowanie warunki punktu 8; oraz

(e)   powstrzymać się od używania jakiegokolwiek sprzętu do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas wcześniej zarezerwowanych wizyt oceniających

7.2.

(a)   zapewnić własny sprzęt komputerowy odpowiedni do korzystania z Usług, w tym między innymi sprzęt, oprogramowanie i przepustowość Internetu zgodnie z wymaganiami; 

(b)   upewnić się, że posiadasz niezbędny sprzęt i materiały dostępne dla Usług, jak określono w materiałach szkoleniowych; 

 

7.3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bcccf7819d_bb5_cf58d_ zawsze oddzielnie kopie prac, które przesyłasz na platformę. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych lub treści przesłanych na platformę.

7.4. nieprzestrzeganie powyższej klauzuli 7 może ograniczyć postęp w wybranej Kwalifikacji. 

8.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Nieobecność na spotkania 

8.1. są dostarczane w formie wcześniej zarezerwowanego spotkania osobiście lub za pośrednictwem połączenia wideo, a następnie  musisz powiadomić nas z 48-godzinnym wyprzedzeniem, jeśli nie możesz uczestniczyć w wcześniej zarezerwowanym spotkaniu, które my zgodzili się na świadczenie Państwu w ramach Usług. 

8.2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d-5 48-godzinne wypowiedzenie zgodnie z punktem 8.1, obciążymy Cię opłatą w wysokości 100 GBP za każde nieodebrane spotkanie („Opłata za anulowanie”). Wystawimy Ci fakturę za opłatę(-y) za anulowanie:

(a)  po ukończeniu kursu; lub

(b)  po upływie Okresu Dostępności

Wystawimy Ci fakturę za te kwoty i będziesz zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z punktem 5. Nie będziemy poświadczać Twojej Kwalifikacji, dopóki nie otrzymamy przez nas zapłaty Opłat za Anulowanie.  

9.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Problemy z usługami i Twoimi prawami

9,1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cfde rozsądne wysiłki aby zapewnić bezproblemowe świadczenie Usług.  Jeśli jednak wystąpi problem z Usługami, prosimy o poinformowanie Nas tak szybko, jak to jest możliwe (należy skontaktować się z nami na piśmie).

9,2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 aby rozwiązać problemy z Usługami tak szybko, jak to możliwe i praktyczne. 

9,3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5 ty w celu rozwiązania problemów zgodnie z niniejszym punktem 9, w przypadku gdy problemy zostały spowodowane przez nas, któregokolwiek z naszych agentów, pracowników lub podwykonawców lub gdy nikt nie ponosi winy.  Jeżeli ustalimy, że problem został spowodowany przez nieprawidłowe lub niepełne informacje lub działania dostarczone lub podjęte przez Ciebie, zastosowanie będzie miała klauzula 6.6 i możemy obciążyć Cię kosztami prac naprawczych.

9,4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ccbcc 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_a konsument, masz pewne prawa w odniesieniu do zakupu Usług.  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw i wskazówek dotyczących ich wykonywania, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.  Jeśli nie świadczymy Usług z należytą umiejętnością i starannością, masz prawo zażądać ponownego wykonania lub, jeśli nie jest to możliwe lub wykonane w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Ciebie, masz prawo prawo do obniżenia ceny.  Jeżeli Usługi nie są świadczone zgodnie z informacjami, które na ich temat podaliśmy, masz również prawo zażądać ponownego wykonania lub, jeśli nie jest to możliwe lub wykonane w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Ty (lub jeśli Nasze naruszenie dotyczy informacji o Nas, które nie są związane z wykonywaniem Usług), masz prawo do obniżenia ceny.

 

 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jesteśmy zobowiązani do powtórzenia Usług zgodnie z Twoimi prawami, nie obciążymy Cię za to samo i poniesiemy wszelkie koszty takiego powtórnego wykonania.  W przypadkach, w których ma zastosowanie obniżka ceny, może to być dowolna suma do pełnej Ceny, a jeśli już dokonałeś płatności na rzecz Nas, może skutkować pełnym lub częściowym zwrotem.  Wszelkie takie zwroty będą wydawane bez zbędnej zwłoki (a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgadzamy się, że masz prawo do zwrotu) i dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, używane przez Ciebie, chyba że poprosisz o alternatywną metodę.  Oprócz swoich praw związanych bezpośrednio z kwalifikacją, masz również środki zaradcze, jeśli korzystamy z materiałów, które są wadliwe lub nieprawidłowo opisane.

10.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Nasza odpowiedzialność

10.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905- wszelkie przewidywalne straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub w wyniku naszego zaniedbania (w tym naszych pracowników, agentów lub podwykonawców).  Utrata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest to oczywista konsekwencja naruszenia lub zaniedbania lub jest rozważana przez Ciebie i Nas podczas tworzenia Umowy.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

10,2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-3194- Warunki mają na celu wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem (w tym naszych pracowników, agentów lub podwykonawców); lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

10,3      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-3194- Warunki mają na celu wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności za niewykonanie Usług z należytą starannością i umiejętnościami lub zgodnie z dostarczonymi przez Nas informacjami o Usługach lub o Nas.

10,4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_5cf5 Warunki mają na celu wyłączenie lub ograniczenie Twoich praw jako konsumenta.  Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw, skontaktuj się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.

11.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Zdarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa)

11.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cf58d_c. za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu Naszych zobowiązań, jeżeli to niewykonanie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny, która jest poza naszą uzasadnioną kontrolą.  Do takich przyczyn należą między innymi: awaria zasilania, awaria dostawcy usług internetowych, strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne ze strony osób trzecich, zamieszki i inne niepokoje społeczne, pożar, wybuch, powódź , burze, trzęsienia ziemi, osiadania ziemi, akty terroryzmu (groźne lub rzeczywiste), działania wojenne (ogłoszone, niezgłoszone, groźby, faktyczne lub przygotowania do wojny), epidemie lub inne klęski żywiołowe lub wszelkie inne zdarzenia pozostające poza naszą rozsądną kontrolą.

11.2. niniejsza klauzula 11, która może niekorzystnie wpłynąć na nasze wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków:

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cc58d-36bad_05.2.1 cf_cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d7819_05.2.1 cf_cc781905-5cde-3194 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Poinformujemy Cię tak szybko, jak będzie to możliwe;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-36bad_05_bb3b-136bad5cc58d7819_05-2. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone, a wszelkie wiążące nas terminy zostaną odpowiednio przedłużone;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cc58d36bad_05_bb3b-cde5 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Poinformujemy Cię, gdy zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą dobiegnie końca i w razie potrzeby przekażemy szczegóły dotyczące wszelkich nowych dat, godzin lub dostępności Usług;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cc58d36bad_05_bb3b-cde5 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Jeśli wystąpi zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą i chcesz anulować Umowę, możesz to zrobić zgodnie ze swoim prawem do anulowania zgodnie z podpunktem.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d ze względu na to, że anulowanie zostanie Ci wypłacony, otrzymasz wszelkie zwroty tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od przyjęcia przez nas powiadomienia o anulowaniu;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d36bad_05_bb_cf3 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Jeśli poza naszą kontrolą trwa dłużej niż 4 tygodnie, anulujemy umowę zgodnie z naszym prawem do anulowania na mocy podpunktu i poinformujemy Cię o anulowaniu .  Wszelkie zwroty należne użytkownikowi w wyniku tego anulowania zostaną wypłacone tak szybko, jak to jest racjonalnie możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od naszego powiadomienia o anulowaniu.

 

12.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Anulowanie

12,1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_cde do anulowania Twoje Zamówienie na Usługi przed wygaśnięciem Okresu do odstąpienia od umowy, możesz to zrobić zgodnie z podpunktem 4.4.

12.2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-3194- Okres upłynął, wówczas Płatność Wstępna i wszystkie inne płatności już dokonane w ramach Planu Płatności zostanąnie refundowane.

12.3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bcc cf781905_bb5 _ Usługi, z zastrzeżeniem punktu 4.4, następniebez refundacjibędą wymagalne, a jeśli istnieją zaległe kwoty należne w ramach Planu Płatności, wystawimy Ci fakturę za te kwoty i będziesz zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z punktem 5.

12,4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905- Punkt 6.3, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, możesz natychmiast anulować Usługi i Umowę, przekazując nam pisemne powiadomienie.  Jeżeli dokonali Państwo płatności na rzecz Nas za jakiekolwiek usługi, których jeszcze nie świadczyliśmy, kwoty te zostaną Państwu zwrócone tak szybko, jak to jest możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od naszej akceptacji. Twojego anulowania. Jeśli wykonaliśmy Usługi, za które jeszcze nie zapłaciłeś, należne kwoty zostaną odliczone od wszelkich należnych Ci zwrotów lub, jeśli zwrot nie jest należny, wystawimy Ci fakturę za te kwoty i będziesz zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z z Klauzulą 5.  W następujących okolicznościach nie będziesz zobowiązany do powiadomienia z 14 dni kalendarzowych:

       5c_decc7812. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Naruszyliśmy Umowę w jakikolwiek istotny sposób i nie usunęliśmy tego naruszenia w ciągu 14 Dni Kalendarzowych od chwili, gdy nas o to poprosiłeś zrób to na piśmie; lub

       5c_-3cc7812. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Nie jesteśmy w stanie zapewnić Kwalifikacji z powodu zdarzenia poza naszą kontrolą (zgodnie z podpunktem 11.2.4) ; lub

       5c_decc7812. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Zmieniamy niniejszy Regulamin na Twoją istotną niekorzyść i nie zapewniamy alternatywnego rozwiązania w rozsądnym zakresie.

12,5       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cfde Zamówienie dla Usług przed rozpoczęciem Kwalifikacji (Kwalifikacji) zgodnie z podpunktem 4.5.

12,6       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819- Usług, możemy anulować Usługi i Umowę w dowolnym momencie, przekazując Ci pisemne wypowiedzenie w ciągu 14 Dni Kalendarzowych.  Jeśli dokonałeś jakiejkolwiek płatności na rzecz Nas za jakiekolwiek Usługi w całości, których jeszcze nie zrealizowałeś, kwoty te zostaną Ci zwrócone tak szybko, jak będzie to możliwe, o ile Twoja prośba została złożonaw ciągu 7 dni kalendarzowych od naszego powiadomienia o anulowaniu.Jeśli wykonaliśmy Usługi, za które jeszcze nie zapłaciłeś, należne kwoty zostaną odliczone od wszelkich należnych Ci zwrotów lub, jeśli zwrot nie jest należny, wystawimy Ci fakturę za te kwoty i będziesz zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z z klauzulą 5.

12,7       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d_5 cf wystąpią, możemy natychmiast zaprzestać świadczenia Usług i Umowy, powiadamiając Cię pisemnie lub pocztą elektroniczną.  Jeśli dokonałeś na rzecz Nas jakiejkolwiek płatności zgodnie z Twoim Planem Płatności za jakiekolwiek Usługi, których jeszcze nie ukończyłeś, wszelkie kwoty zapłacone w ramach Planu Płatności będąnie podlega zwrotowii wystawimy Ci fakturę za kwoty, których nie zapłaciłeś zgodnie z Twoim Planem Płatności i będziesz zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z Klauzulą 5.  Nie będziemy zobowiązani do przekazania 14 Kalendarz Dni powiadomienia w tych okolicznościach:

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_12.7.1       Nie dokonałeś płatności klauzuli 5 w terminie (jest to wymagane zgodnie z wpływają na nasze prawo do naliczania odsetek od zaległych kwot zgodnie z podpunktem 5.12);

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_12.7.2       Naruszyłeś którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z klauzuli 7;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_12.7.3       Naruszyłeś minimalny wiek określony w klauzuli 14;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_12.7.4       Naruszyłeś postanowienia Umowy w jakikolwiek istotny sposób 14 dni kalendarzowych z prośbą o zrobienie tego na piśmie;  

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ 12.7.5       Nie jesteśmy w stanie świadczyć Usług ze względu na przez okres dłuższy niż w podpunkcie 11.2.5).

 12.8     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_Dla celów niniejszej klauzuli 12 (a w szczególności podpunktów 12.4.1 i 12.7.4) naruszenie Umowy będzie uważane za „istotne”, jeśli nie będzie ono minimalne lub błahe w swoich skutkach dla strona rozwiązująca (tj. Ty zgodnie z podpunktem 12.4.1 i my zgodnie z podpunktem 12.7.4).  Podejmując decyzję, czy naruszenie jest istotne, czy nie, nie będziemy brać pod uwagę, czy zostało ono spowodowane przez jakikolwiek wypadek, nieszczęśliwy wypadek, błąd lub nieporozumienie.

 13.       _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ Dodatkowe warunki

Możemy nałożyć warunki na twoje studia lub zmienić warunki, na których studiujesz i twój dostęp do usług i obiektów, niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków, jeśli, naszym zdaniem, jest to uzasadnione, aby to zrobić w celu wypełnienia naszych obowiązków chronić zdrowie i bezpieczeństwo osób uczących się, personelu, wykonawców i członków społeczeństwa, nasze obowiązki w odniesieniu do ochrony osób młodych lub osób dorosłych szczególnej troski lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z Ustawy o równości z 2010 r. lub jakiegokolwiek innego ustawowego obowiązku lub zobowiązania .

14.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_05cc -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Wymagany minimalny wiek 

Nie możemy przyjąć Twojego Zamówienia, chyba że masz ukończone 18 lat. Przesyłając swoje Zamówienie dla wybranej Kwalifikacji, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z Usług i odkryjemy, że jesteś poniżej wieku, będziemy uprawnieni do anulowania niniejszej Umowy za pisemnym powiadomieniem. Jeśli nastąpi to po dokonaniu płatności, Twoja płatność zostanie zwrócona w całości lub w części. Ewentualna należna kwota zostanie obliczona na podstawie Ceny za Usługi, naszego cennika, ilości pracy (jeśli dotyczy) już podjętej przez nas oraz wszelkich kosztów i/lub wydatków, które ponieśliśmy.

15.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb_3 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Komunikacja i dane kontaktowe

15.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bcc Możesz to zrobić telefonicznie pod numerem 0333 090 0001 lub e-mailem pod adresem info@romaindesigns.uk

15,2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbcccf781905_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbcc skontaktuj się z nami pisemnie (na przykład podczas anulowania Zamówienia lub skorzystania z prawa do anulowania Usług).   Kontaktując się z nami w formie pisemnej, możesz skorzystać z następujących metod:

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ 15.2.1       Skontaktuj się z nami przez e-mail info@romaindesigns.uk; lub

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ 15.2.2       Skontaktuj się z nami pod adresemWeatherill House, Nowa Południowa Dzielnica,  23 Whitestone Way, Croydon Londyn, CR0 4WF Zjednoczone Królestwo

16.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_055 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Skargi i opinie

16,1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cfde witamy zawsze Naszym klientom i chociaż zawsze dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Twoje doświadczenie jako naszego klienta jest pozytywne, chcemy jednak usłyszeć od Ciebie, jeśli masz jakiekolwiek powody do reklamacji.

16,2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819d- w sprawie jakiegokolwiek aspektu Twojej współpracy z nami, w tym między innymi niniejszych Warunków, Umowy lub Usług, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ 16.2.1       Pisemnie na adresWeatherill House, Nowa Południowa Dzielnica,  23 Whitestone Way, Croydon Londyn, CR0 4WF Zjednoczone Królestwo

;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ 16.2.2       pocztą elektroniczną na adres info@romaindesigns.uk;

      _cc781905-5cde-3194_bb3b-136bad5cf58d-378_117cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_ 16.2.3       Kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 0333 090 0001

17.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe (ochrona danych)

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności dostępną pod adresem https://endeavour-group.ltd/privacy-policy/. 

18.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Inne ważne warunki

18.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_ ) Nasze zobowiązania i prawa wynikające z niniejszych Warunków (oraz z Umowy, w stosownych przypadkach) wobec strony trzeciej (może się to zdarzyć na przykład w przypadku sprzedaży naszej działalności).  W takim przypadku zostaniesz przez nas poinformowany na piśmie.  Twoje prawa wynikające z niniejszych Warunków nie zostaną naruszone, a nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną przeniesione na stronę trzecią, która pozostanie nimi związana.

18.2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_ cedować) swoje obowiązki i prawa wynikające z niniejszych Warunków (oraz z Umowy, jeśli dotyczy) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

18,3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bcc i nas.   Nie ma na celu przynoszenia korzyści żadnej innej osobie lub stronie trzeciej w żaden sposób i żadna taka osoba lub strona nie będzie uprawniona do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

18,4       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf7819- niniejszych Warunków zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez jakikolwiek sąd lub inny organ, że / te postanowienia zostaną uznane za oddzielone od pozostałej części niniejszych Warunków.  Pozostała część niniejszych Warunków jest ważna i wykonalna.

18,5       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-3194bad_bb5_opóźnienie 58 Korzystanie przez nas z któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków oznacza, że zrzeknęliśmy się tego prawa, a żadne zrzeczenie się przez nas naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oznacza, że zrzekniemy się wszelkim późniejszym naruszeniom tego samego lub jakiegokolwiek innego prowizja. 

19.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5_cf58d1905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_bb5_cf -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Prawo właściwe i jurysdykcja

19.1       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_3cf58 Umowa i relacje między Tobą a nami (umowne lub inne) podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane. 

19,2       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cccf781905_acf58d_ _cc781905-5cde_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_acf5 skorzysta z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w Twoim kraju zamieszkania.  Nic w podpunkcie 19.1 powyżej nie odbiera ani nie ogranicza praw konsumenta do polegania na tych postanowieniach.

19,3       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf781905_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf381905_bb5_cf postępowanie lub roszczenie między Tobą a nami dotyczące niniejszych Warunków, Umowy lub relacji między Tobą a Nami (umownej lub innej) podlega jurysdykcji sądów angielskich, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.

bottom of page