top of page

Pełna historia

Misja i wartości

Naszym celem jest znalezienie miejsca dla każdego, na szkoleniu Romain Designs, z kursami oferowanymi od początkującego do poziomu dyplomowego. Dzięki silnym powiązaniom z pracodawcami z różnych branż zapewniamy, że nasze kursy są dostosowane do stale zmieniających się potrzeb branży. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i dążenie do tego, aby studenci pozostawili nam umiejętności niezbędne do zaznaczenia swojej pozycji w wybranej branży lub przejścia na wyższy poziom edukacji.

Stationary photo
Stationary photo

Misja

Romain Designs wniesie znaczący wkład w gospodarkę lokalną i regionalną oraz poza nią, zapewniając wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe osobom, pracodawcom i szerszej społeczności.

Wartości

  • Inspirowanie i wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesów.

  • Dążenie do doskonałości, przekraczanie oczekiwań.

  • Szanując się nawzajem.

  • Uznając naszą odpowiedzialność.

  • Dzielenie się, opieka i wspólna praca

Brytyjskie wartości

Romain Designs Training uznaje znaczenie aktywnego promowania fundamentalnych brytyjskich wartości we wszystkim, co robimy. Wartości demokracji, praworządności, wolności jednostki oraz wzajemnego szacunku i tolerancji różnych wyznań i przekonań są uzupełniane przez wartości własne ośrodka.

Stationary photo
bottom of page